ANTIMATCHFIXNING

Startsida 5 Spela & Tävla 5 Seriespel 5 Antimatchfixning

SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDETS ANTIMATCHFIXNINGSPROGRAM

Innehållsförteckning

  1. Varför ett antimatchfixningsprogram?
  2. Vad menas med matchfixning och manipulation?
  3. Information och utbildning
  4. Partnerskap och samverkan
  5. Utredning och bestraffning
  6. Organisation

1. Varför ett antimatchfixningsprogram?

Dels är det ett krav från Riksidrottsförbundet på alla specialidrottsförbund. Det står t ex i Matchfixningsreglementet att ”SF är skyldigt att arbeta för att motverka förbjuden vadhållning och manipulation inom förbundet och anslutna föreningar samt upprätta en plan för information och utbildning” samt att ”bestraffningsärende ska i första instans handläggas av SF.”

Dels är det en fråga om att värna medlemmarnas intressen, oavsett om detta gäller klubbar, spelare, ledare, domare eller andra funktionärer. Många känner inte fullt ut till riskerna med matchfixning, vilka skyldigheter de aktiva har inom regelverket, hur de ska agera när något inträffar och vad som kan bli konsekvenserna av att inte följa dessa regler. SBTF har här ett viktigt arbeta att informera, utbilda och upplysa.

Dels skyddar det SBTF och förstärker dess kompetens och beredskap att hantera ärenden som gäller matchfixning och manipulation, samtidigt som det ökar förbundets trovärdighet i dessa frågor både inom och utanför idrottsrörelsen.

2. Vad menas med matchfixning och manipulation?

Svensk idrottsrörelse har definierat matchfixning på följande sätt: ”Matchfixning innebär att på ett otillåtet sätt förändra eller påverka utgången av en idrottstävling, för att eliminera en del av den oförutsägbarhet som är förknippad med utvecklingen i eller resultatet av idrottstävlingar, i syfte att dra fördel eller vinning för sig själv eller andra.”

I svensk lag är matchfixning kriminaliserat genom Spellagen, som gäller den som påverkar ett moment i en idrott som är kopplat till ett erbjudande om spel. Den som döms enligt denna lag kan dömas till två års fängelse, för grova brott kan det bli fråga om sex år. Även försök eller förberedelse till matchfixning är brottsligt enligt denna lag.

Matchfixning är oftast kopplad till vadhållning, men kan även ske av helt andra anledningar såsom rent sportsliga incitament. RF:s Matchfixningsreglemente reglerar vadhållningsrelaterad manipulation, och RF:s stadgar 14 kapitlet §2 reglerar matchfixning som inte är relaterad till vadhållning.

Manipulation av idrottsliga resultat och otillåten vadhållning är ett av de största hoten mot vår tävlingsidrott. Det strider mot svensk idrotts och svensk bordtennis värderingar som integritet och rent spel.

3. Information och utbildning

Utbildning och information är helt centralt för det förebyggande arbetet mot matchfixning och manipulation. Här nyttjar SBTF i första hand RF:s centrala utbildning om matchfixning och otillåten vadhållning, en digital utbildning som inkluderar en testdel.

SBTF:s plan för information och utbildning är att denna utbildning ska vara obligatorisk eller rekommenderad för följande målgrupper:

Obligatorisk:
• Landslagsspelare på senior- och juniornivå
• Förbundskaptener och andra landslagsledare
• Spelare i Pingisligan och Superettan
• Lagledare i Pingisligan och Superettan
• Domare i Pingisligan och Superettan
• SBTF:s tävlings-, serie- och landslagspersonal samt SBTF:s tävlings- och regelkommitté och domarkommitté

Rekommenderad:
• Lagledare i övriga nationella serier
• Förbundsdomare och överdomare
• SBTF:s styrelse och personal

SBTF genomför denna utbildningsplan för att säkerställa ett brett medvetande om dessa frågor i viktiga mål- och riskgrupper för matchfixning och manipulation.

Utöver dessa utbildningsinsatser jobbar SBTF med att sprida information om dessa frågor i samband med utbildning för tränare, tävlingsledare och domare samt upptaktsträffar för specifika roller inom svensk bordtennis, t ex spelare och domare, samt kan utifrån behov även genomföra föreningsspecifika utbildningar.

På sbtf.se tillhandahåller SBTF information som matchfixningsreglementet, RF:s tipsfunktion mot matchfixning samt MinMatch.se.

4. Partnerskap och samverkan

Alla partnerskap och samarbeten SBTF ingår med aktörer på spelmarknaden ska ske utifrån RF:s regler och riktlinjer samt deras policy för samverkan med spelbolag, utifrån SBTF:s värdegrund och antimatchfixningsprogram, samt utifrån vad som kan ses som god sed inom idrotten.

SBTF samverkar med RF och genomför, utifrån RF:s behov och önskemål, sammanställningar och riskbedömningar gällande matchfixning i svensk bordtennis samt kartläggning av spelmarknaden för bordtennis.

SBTF deltar i RF:s samverkansarbete i form av nätverksträffar, utbildningar, seminarier och så vidare.
SBTF följer och deltar i ITTF:s och ETTU:s arbete i dessa frågor.

5. Utredning och bestraffning

SBTF ansvarar för hantering och utredning av anmälningar gällande matchfixning och otillåten vadhållning i enlighet med RF:s Matchfixningsreglemente.

Dessa anmälningar hanteras i sin helhet av SBTF:s disciplinkommitté i enlighet med SBTF:s och RF:s stadgar.

Hanteringen administreras av SBTF:s koordinator för antimatchfixning, som också är SBTF:s kanslis adjungerade ledamot i SBTF:s disciplinkommitté.

RF:s hjälper SBTF i detta arbete genom sin samordnande stödfunktion. I alla fall där ett anmält ärende också utgör misstanke om brott ska SBTF upprätta polisanmälan och därefter samarbeta i utredningsarbetet.

6. Organisation

Ansvarig för utförandet av SBTF:s antimatchfixningsprogram samt för utredning och hantering av anmälningar gällande matchfixning, manipulation och otillåten vadhållning är SBTF:s koordinator för antimatchfixning.

SBTF:s koordinator för antimatchfixning är:
Malin Karlsson
malin@sbtf.se

Ladda ner SBTF:s antimatchfixningsprogram som PDF här.

LÄNKAR

Användbara länkar kring antimatchfixning.

RF:s Matchfixningsreglementet

Minmatch.se

RF:s tipsfunktion mot matchfixning

Idrottens matchfixningsutbildning