ANTIMATCHFIXNING

Startsida 5 Spela & Tävla 5 Seriespel 5 Antimatchfixning

SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDETS ANTIMATCHFIXNINGSPROGRAM

Innehållsförteckning

 1. SBTF:s motiv och nytta av ett antimatchfixningsprogram
 2. Manipulation av idrottsliga resultat och otillåten vadhållning
 3. Information och utbildning
 4. Spelmarknad och riskbedömningar
 5. Good Governance
 6. Samverkan
 7. Utredning och bestraffning
 8. Struktur

1. SBTF:s motiv och nytta av ett antimatchfixningsprogram

Upprättandet av SBTF:s antimatchfixprogram innebär dels säkerställandet av en efterlevnad av de formella krav som finns på samtliga Specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet (RF), dels en trygghet och styrka i SBTF:s arbete med att hålla bordtennis fri från problemen.

Krav enligt RF:s Matchfixningsreglemente
I Matchfixningsreglemetet fastställs att ”SF är skyldigt att arbeta för att motverka förbjuden vadhållning och manipulation inom förbundet och anslutna föreningar samt upprätta en plan för information och utbildning.”, och att ” Bestraffningsärende ska i första instans handläggas av SF.”

Detta innebär att SBTF har ansvar för såväl förebyggande arbete såväl som utredning och bestraffning.

Specialidrottsförbund (SF) har rätt att i sina stadgar eller tävlingsregler föreskriva om tävlingsbestraffningar eller göra andra tillägg till detta reglemente.

För medlemmars skull
Alla aktiva spelare, ledare, funktionärer, anställda och förtroendevalda inom SBTF är skyldiga att känna till reglerna om matchfixning och otillåten vadhållning. En del aktiva vet inte vilka skyldigheter de har när det gäller reglerna och förstår därför inte vilka allvarliga konsekvenser de kan få. SBTF har en viktig roll i att upplysa om detta, såväl som att hantera ärenden och bestraffa i de fall som någon gjorts sig skyldig till brott mot regelverket.

SBTF:s arbete mot matchfixning och otillåten vadhållning handlar ytterst om att skydda den enskilde medlemmen från riskerna, både när det gäller att själv ta initiativ till och genomföra det och att andra utövar påtryckning för att medlemmen ska genomföra det.

För att stärka och skydda SBTF
Med ett antimatchfixprogram att stödja sig mot blir det lättare att hantera eventuella fall om matchfixning eller otillåten vadhållning inom bordtennis. Det ger ökad kunskap och medvetenhet och därmed mer resultat i såväl det utbildande som det utredande arbetet, vilket i sig förebygger problem. Programmet ger även en ökad trovärdighet gentemot andra aktörer, såväl inom idrotten som utanför.

För att medverka i den internationella harmoniseringen
Arbetet mot matchfixning och vadhållning på egen idrott är på agendan internationellt, och bedrivs aktivt i allt från statliga medlemsorganisationer som Europarådet och FN, till idrottens organ såsom IOK och idrottsspecifika internationella förbund. Utvecklingen går alltmer mot att harmonisera arbetet för att skapa en likriktning som innebär att skyddandet av idrotten kan ske så effektivt som möjligt. De nationella förbundens arbete spelar en betydande roll i förverkligandet av den internationella harmoniseringen. Ett antimatchfixprogram som är utformat i linje med de internationella ramverken innebär att både ta ansvar i den stora utvecklingen, och att förstärka det egna arbetet.

2. Manipulation av idrottsliga resultat och otillåten vadhållning

Manipulation av idrottsliga resultat och otillåten vadhållning är ett av de största hoten mot tävlingsidrotten. Företeelsen strider mot svensk idrotts grundläggande värderingar som integritet, rent spel och respekt för andra.

Definition och reglering inom idrotten
”Matchfixning innebär att på ett otillåtet sätt, förändra eller påverka utgången av en idrottstävling, för att eliminera en del av den oförutsägbarhet som är förknippad med utvecklingen i, eller resultatet av idrottstävlingar, i syfte att dra fördel eller vinning för sig själv eller andra.”

Förenklat innebär matchfixning alltså att på ett otillåtet sätt manipulera resultatet i en idrottstävling för att gynna sig själv eller andra. Matchfixningen är ofta kopplad till vadhållning men kan också ske av andra anledningar, som på grund av sportsliga incitament.

I Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet, nedan kallat Matchfixningsreglementet, definieras och regleras vadhållningsrelaterad manipulation och otillåten vadhållning.

I 14 kap 2§ 12 p i RFs stadgar regleras matchfixning som ej relaterar till vadhållning.

Lagstiftning
Matchfixning är kriminaliserat i lagstiftningen genom spelfuskbrottet i Spellagen. Lagen gäller den som påverkar ett moment i en idrott som är kopplat till erbjudande av spel. Den som döms enligt denna lag kan få upp till 2 års fängelse. Om brottet anses vara grovt kan det ge upp till 6 års fängelse. Brottet inkluderar även försök eller förberedelse till matchfixning.

Matchfixning kan också vara kopplat till annan form av brottslighet, vanligtvis givande och/eller tagande av muta, det vill säga ett mutbrott.

3. Information och utbildning

En central del i det förebyggande arbetet mot matchfixning är utbildning och information. SBTF arbetar med inkluderandet av frågor om matchfixning och otillåten vadhållning i olika former, för flera funktioner och nivåer. I enlighet med Matchfixningsreglementet har SBTF en plan för information och utbildning. I organisationsstrukturen framgår vem som bär ansvar för implementerandet av frågorna för SBTF.

Idrottens antimatchfixutbildning
RF tillhandahåller sedan 2021 en central utbildning om matchfixning och otillåten vadhållning. Den görs digitalt och inkluderar en testdel för att verifiera att den som genomgått utbildningen tillgodogjort sig innehållet.

SBTF använder denna utbildning för att säkerställa ett brett medvetande om frågorna. Varje år görs en översyn om vilka funktioner på vilka nivåer som ska genomgå utbildningen. Saker som tas i beaktande är vad inom idrotten som behövs

Framför allt riktas utbildningen till de aktiva i de delar av bordtennis som det erbjuds spel på, men även andra delar är också aktuella.

Träffar, riktade insatser m.m.
SBTF arbetar med inkluderande av frågor om matchfixning och otillåten vadhållning vid specifika tillfällen. Det kan gälla såväl fördjupningar i ämnet som övergripande grundkunskap. Exempel på tillfällen är:

 • Upptaktsträffar för specifika funktioner, som till exempel domare
 • Riktade utbildningsinsatser utifrån uppkomna behov hos föreningar
 • Utbildningsinsatser i samband med turneringar

Det material som används hämtas bland annat från RFs portal Min Match: www.minmatch.se

Information
Hemsida. SBTF har på hemsidan www.sbtf.se följande information om matchfixning och otillåten vadhållning:

Sociala medier. Utöver det uppdateras i sociala medier vid utvalda tillfällen till exempel i samband med utbildningsinsatser.

4. Spelmarknad och riskbedömningar

Spelmarknad och bordtennis
SBTF genomför med hjälp av RF sammanställningar av hur spelmarknaden ser ut på Bordtennis i Sverige. I den sammanställs vilka serier, tävlingar och delmoment inom idrotten som det erbjuds spel på.

Riskbedömningar
SBTF utför återkommande riskbedömningar för att upprätthålla utsatt i Sverige är för risker för matchfixning. Riskbedömningarna baseras bland annat på sammanställningarna av spelmarknaden, och görs med hjälp av RF.

Partnerskap med aktörer på spelmarknad
SBTF säkerställer att perspektiv gällande arbete mot matchfixning och otillåten vadhållning inkluderas i de partnerskap som ingås med aktörer på spelmarknaden. Det kan gälla direkta partnerskap med spelbolag som erbjuder spel på idrotten, såväl som avtal om rättigheter för försäljning av bordtennis data.

För stöd gällande partnerskap och samverkan med spelbolag har RF upprättat en policy vilken SBTF står bakom och tar stöd ifrån: Policy för samverkan med spelbolag.

5. Good Governance

Organiserandet av matchfixning, kan ofta kopplas till styrning och makt. Begreppet Good Governance definieras i RF:s internationella riktlinjer som demokrati, transparens och antikorruption. Ett arbete med Good Governance fungerar förebyggande mot problem med korruption, som till exempel matchfixning.

RF har utformat en kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar. SBTF tillämpar/arbetar för efterlevnad av koden och arbetar genom det förbyggande mot bland annat matchfixning.

6. Samverkan

SBTF deltar i den mån det är möjligt inom ramen för det samverkansarbete som RF bedriver, med bland annat nätverksträffar, utbildningsinitiativ med mera.

SBTF deltar även i egna samverkansformer på nationell såväl som lokal nivå i den mån det är möjligt och utifrån de behov som finns.

7. Utredning och bestraffning

SBTF ansvarar för hantering av bestraffningsärenden gällande matchfixning och otillåten vadhållning i enlighet med vad som föreskrivs i Matchfixningsreglementet.

Det bestraffningsorgan som handlägger dessa ärenden inom SBTF är Disciplinkommittén.

För säkerställande att ärenden hanteras och anmälan upprättas har SBTF en utredningsansvarig, och därtill också en reserv för det. I organisationsstrukturen för antimatchfixprogrammet anges vilka som SBTF har som ansvariga för utredning.

För stöd i utredningsarbetet finns RFs samordning mot matchfixning med stödfunktion för utredning.

I de fall som ärendet också utgör misstanke om brott har SBTF som grundprincip att upprätta polisanmälan och samarbeta i utredningsarbetet.

8. Struktur

För att ansvaret i frågor om matchfixning och otillåten vadhållning ska kunna uppfyllas har SBTF upprättat en organisationsstruktur med tydliggörande av roller och organ.

Grundläggande för strukturen är upprätthållande av följande ansvarsområden:

 • Övergripande ansvar, Malin Karlsson
 • Utredning, Malin Karlsson samt ordförande Disciplinkommittén.
 • Utbildning, SBTF kansli.

Ladda ner SBTF:s antimatchfixningsprogram som PDF här.

LÄNKAR

Användbara länkar kring antimatchfixning.

RF:s Matchfixningsreglementet

Minmatch.se

RF:s tipsfunktion mot matchfixning

Idrottens matchfixningsutbildning